DBBBBBBBh<. -shz---~(=hhDhhDDDDDDDhzsszhDBBBBDDDhDzshs+ .~ <
DBBBBBBBh~'.<zh=~----<+zhDhDDDDDDDDz=szhDBBBBBBDhDDszz+..-.'
DBBBBBBBD+.-sshs~-'''-~<shhDDDDDDBDhsszhDDBBBBBDDDDz+++' .
DBBBBBBBDD<~hhs=--'''---(+zhhhhhhDBBDzzhDBBBBBBDDDDDzss' .'.
DBBBBBBBDhDsBD=<('''''''--<+zhz=s=szzz=zDBBBBBBDDDDDDzs-. '.
DBBBBBBBBhDDDB<(+-'''''''''-~(((<=<(~<<shDBBBBBDDDDDDz=(....
DBBBBBBBBDhDBD(-<~-'''..'''''''''''''-(+hDBBBBDDDDDhhhD<'..
DBBBBBBBBDhDBD'-(<~-''.....''''..'.''-~<zDBBBBBDDDBhhzz=~'
DBBBBBBBBDzDBD..~<(-'..............'''-(sDBBBBBDhDDDhzzs+-
DBBBBBBBBBDDBs'-~~<~-'..............''-~sDBBBBBhDDDDhzsss<.
DBBBBBBBBBDDB+<z<~-~~'.............''''~=BBBBBBhhDDDDzzsh+ .
DBBBBBBBBBDDs((=h<~''..'-((--''''''''''-=hDBBBBhhDDDDzh=s=..
DBBDDDDBBBDhhDDszs~''.'(=ss==<(~---''''-<=zDBBDhDDDDDhhz=s'.
DDhhhhDBBBDhDDDBsz<'''~=sszhh=<~-~~-'''-~<+sDBDhDBDDDhhh=--~
hhzzzhBBBBDhBDDBD=z-'.-=DDh=++(-~-'-''''-~+sDBDhhDBDDDhzs.-+
zssshDBBBz<DBDDDh<s~'.~DBBDh<-~'-''-'''''~=hDBDzDDDDDDDs='<s
ssszDBBBBh<DBBBDh+<-.'=BBBBhz~-''''''''-~<=sDBDhDDDDDDDs<~<z
==shBBBBBBzDBBDBDz<'.'sBBBBhs+-(-''''-~~--<=DBDhDDDDDDDz~(<h
=szDBBDDhhzhBBBBDBs..'sBBBDh(s+z+'''~-''''<shDDDhDDhDDDh~~+D
=sDBBhhss==sBBDDBB=..'sBBBBDsss+---'...'''<zDDDDhhDDDBDD<.+D
=zDDDhzzsss+DBDDBB~..'<BBBBBBh=.'' ...'''+hDhDDhhDDDBDD+.'z
shDBhhhhhhhssBDDBh. ''~hBBBBzhz~.. ..''-=DDzDDDhhDBDDh=<+h
hDBDDDDBDBBBzsBBD+. .'-=BBBD+sz-. ..''~sDDhhhDhhDDDDh+=zB
DBDBBBBBBBBBz'<=<' ..''~hBDB=z<. ...''<sBBDzDDhDDDhhh+<zh
DBBBBBBBBBBBs..''. ...'<DBBhs-. ...'-=zDDDzDhhDBDhzh=<+h
DBBBBBBBBBBBs''.'. ......~zDz~. ..''(szDBhDhshDBDh+++(=h
DBBBBBBBBBBBh-'''....''...'-'. ....''<zhDDDDs=hDBBDs~(.<h
DBBBBBBBBBBBB-'''. .''''''.... ...'-+hzhBDz=shDBhhz~'-=h
DBBBBBBBBBBBBs'''. '''..'-'.. .....''~=zzDDDz=sDDBhzz-.(zs
DBBBBBBBBBBBBB(--..''...--''... ...'''~<zzhDDsshDBDz=s~.-~<
DBBBBBBBBBBBBB+~-...'''--''........'''-~<szDDhhDDBDBh<+~'-<z
DBBBBBBBBBBBBBs--..'-(--''''''...'''''-~(szDDDDDBBDBD+~(.~zh
DBBBBBBBBBBBBBD---'-(~'''''''''.'''''''~<=zhDDDDBBDBh=~--~hD
DBBBBBBBBBBBBBD('-~-~-'''''''''''''''-'~<=zDDDDBBBBBhz('~<zh
hBBBBBBBBBBBBBh='----''..'''''''''''''-~(=zhDDDBBBBDDz<-'shs
hBBBBBBBBBBBBBDh''-~-'-'''--~~-'.''----~(=zDDDDDBBBBDz+<''(=
hBBBBBBBBBBBBDDh~'-~'-'-----(<-'''--'--~<=hhDDBDBBBBD=<=<<(s
zBBBDDDBBBBBBhzz<'-(....'.-(<-''''--'--~<=hDDDDDBBBBh+~+==Dh
zBhhhhhhBBBBDhzz+'-<('''-(+<-'''''--'-~~+sDDDhhDBBBB=<-+sshD
shsszhhhBBBBDhs+(--~<<~(<+(-'''''''---~(+sDhhzhBBDBD+('.+hhh
+==szhhDBBBDz+++z<-~~~(~---''''''----~((+zzs=sDDDBDh+~-''+hh
~+=zhDDBBDh++ssshz--(---'''''''''-~-~~(<=s===shDBBhhs(~<(+hD
-(+hhDDhs+(+szzzhD('-~--'''''''''----~<=s==+=shDDDhzhs=s=zDD
-<=zzhh<((+szhhzhD<'----''''''''--'-~<====+++sDhBBDDzzzhDDDD
-<===s=((+szzhDhhD='----''''''''--'-(+===+<<=szhBDhhhzhDDDDB
-+<<<((=+++szhhDhDs-----'''''''----(+===+<<<+szDBBDhhDDDBDDD
~<(((~+==++=sszhhhh-'''''''''''~~-(<==+++<(<=ssDBBBDDBBBBBBh
~+((((+=s++=sszzzzh-''''''''''-~~(+==+++<<(<=+sDBBBDBBBBBBDD
~+<~(<+=s==sszzzzzh~'''''''''-~((<==+++<<<(((<sDBBBBBBBBBBDh
~=(-((<+ss==sszzzzh+''....'''~((<+++<<< <((~-~<sDDDDDDDDDDDhh

__________________ I don't have a signature